ภาควิชา / โครงการ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
โครงการ TEP & TEPE
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPen-iee)
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง (EBM)
วิศวกรรมทางการแพทย์
วิศวกรรมยานยนต์ (AUTO - TU)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-En)
 
MIS ภายในคณะ
e-Mail นักศึกษา
ระบบคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษา
ระบบกรอกประวัตินักศึกษา
ระบบลงทะเบียนใช้เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
ระบบลงทะเบียนโครงงาน / สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
สืบค้น โครงงาน / สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
ระบบลงทะเบียนแจ้งจบการศึกษา
ระบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลนักศึกษา
ตรวจสอบโควต้าพิมพ์ ระดับ ป.ตรี (200 แผ่น/ปี)
ระบบลงทะเบียนใช้ Microsoft Imagine x
คู่มือการใช้งาน Microsoft Imagine X
ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก Microsoft Imagine X
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบ VPN
ระบบขออนุมัติโครงการนักศึกษา
 
MIS ภายนอกคณะ
สืบค้นหนังสือ จากสำนักหอสมุด
ระบบ e-Learning
e-Mail มธ.สำหรับนักศึกษา
Office365
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ระบบนักศึกษา Online
กองกิจการนักศึกษา
ทุนนักศึกษา